Przejdź do treści
Jesteś tutaj PUP Leszno / Pracodawcy / Formy wsparcia / Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Drukuj Przygotowanie zawodowe dorosłych - Podgląd wydruku otworzy się w nowym oknie
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie informuje, iż w 2014 r. nie realizuje tej formy wsparcia osób bezrobotnych.
(podstawa prawna: art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)

Celem programu jest aktywizacja bezrobotnego realizowana bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Bezrobotny ma uzyskać kwalifikacje lub umiejętności zawodowe potwierdzone świadectwem tytułu zawodowego, czeladniczego, mistrzowskiego lub zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Może być realizowane w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych
 • przyuczenia do pracy dorosłych

Kogo można przyjąć w ramach programu?

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje uzyskać można:

 • pod nr tel. 65 529 81 88
 • w siedzibie Urzędu – pokój nr 6, wejście „A”

Praktyczna nauka zawodu dorosłych

Cel programu
Nabywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczną naukę zawodu na konkretnym stanowisku pracy oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. Kwalifikacje potwierdzone są egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym na tytuł czeladnika przeprowadzonym przez izbę rzemieślniczą.

Wysokość pomocy finansowej z PUP

 • osoba skierowana przez urząd do odbywania praktycznej nauki zawodu otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • pracodawca organizujący praktyczną naukę zawodu dorosłych otrzymuje do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu dorosłych.
 • pracodawca może również otrzymać jednorazową premię w kwocie 4.800 zł do 7.200 zł pod warunkiem, że uczestnik tej formy aktywizacji ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych i zdał egzamin sprawdzający. Kwota premii podlega waloryzacji.

Koszty pracodawcy

PRACODAWCO!!!
 • nie ponosisz żadnych kosztów finansowych związanych z praktyczną nauką zawodu dorosłych.
 • warunkiem realizacji praktycznej nauki zawodu dorosłych jest posiadanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu (rozp. MENiS w sprawie praktycznej nauki zwodu z dn. 01.07.2002 r. Dz. U. nr 113, poz.998 z późn. zm.)

Czas trwania

 • od 12 do 18 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych

Cel programu
Nabywanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności. Kwalifikacje potwierdzone są zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności uzyskanym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty lub instytucją szkoleniową wskazaną przez starostę.

Wysokość pomocy finansowej z PUP

 • Osoba skierowana przez urząd do odbywania przyuczenia do pracy dorosłych otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • Pracodawca organizujący przyuczenie do pracy dorosłych otrzymuje do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przyuczenia do pracy dorosłych.
 • Pracodawca może również otrzymać jednorazową premię w kwocie 1.200 zł do 2.400 zł pod warunkiem, że uczestnik tej formy aktywizacji ukończył program przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin sprawdzający. Kwota premii podlega waloryzacji.

Koszty pracodawcy

PRACODAWCO!!!
 • nie ponosisz żadnych kosztów finansowych związanych z przyuczeniem do pracy dorosłych.
 • warunkiem realizacji przyuczenia do pracy dorosłych jest posiadanie określonych kwalifikacji:
  • wykształcenia średniego,
  • 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe,
  • roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Czas trwania

 • od 3 do 6 miesięcy.

Akty Prawne

Pliki do pobrania